گزارش فرزندان غدیر ماه ذی القعده

شماره خبر : ۸۰ |

با یاری خداوند متعال و همراهی شما عزیزان بعد از ثبت نام درخواست کنندگان تسهیلات طرح فرزندان غدیر، تعداد ۴۱۰ نفر از ثبت نام کنندگان در این ماه به صندوق ها جهت دریافت وام معرفی شدند و وام آنان پرداخت شد.

مجموع تسهیلات پرداخت شده در این ماه به مبلغ 41/940/000/000 ریال میباشد.

🔹خیرین گرامی برای مشارکت در این طرح می توانید مبالغ دلخواه را به شماره کارت

5859837000064010 پرداخت نمایند یا از طریق مراجعه به وبگاه (سایت) به آدرس

https://khadije.ir/3 اقدام نمایند.